Be’Lakor + Hiraes / 18.08.2023 / Rockhouse-Bar, Salzburg