Life Of Agony + Billy Bio + All Hail The Yeti / 21.10.2018 / Rockhouse, Salzburg