Metalnight Outbreak Vol.10 – Outback Son + Athiria + Kendra / 07.10.2023 / Kitzmantelfabrik, Vorchdorf